Kirjavahemärkidest ja Analoogilistest Peensustest (Remarks on Punctuation and Similar Details)


REDIGEERIMISE KROONIKA (REVISION HISTORY):

20000822T010644Z
__{tk} konsulteerides "Vaba Eestlase" toimetaja {ktensuda}-ga:  
 * aastaarvud
 * arvud shiffrites/s\~onades
 * lyhendid
 * nimed ajalehtedel, tehastel jne
 * jutum\"argid hyyum\"argi ja punktiga, jne
 * Polytehnikum 

20000725T183724Z
__{tk} muutus kirjavahem\"arkide-vahded sttilii, 
 olles uuesti lugenud PrenHall "Words into Print" kolmas v\"aljaanne
 (_{tk} changed prescriptions for space after within-sentence
  punctuation, to conform to PrenHall "Words into Print" 3rd edn) 

20000722T002641Z
__{tk} lisamaterjal vahed
 (_{tk} further material spaces)

20000721T203549Z
__{tk} koma, vahed
 (_{tk} comma, spaces) 

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

__aastaarvud
 __"a."
  * lasta vabad k\"aed autoritele, pidades k\~oik kolm
   j\"argmist varianti vastuv\~oetavaks:
   +1__((__TSITAAT))
     alles aastal 1974 oli fuufuu barrbarritatud
     ((/__TSITAAT))
   +2__((__TSITAAT))
     alles 1974.a. oli fuufuu barrbarritatud
     ((/__TSITAAT))
   +3__((__TSITAAT))
     alles 1974. aastaks oli fuufuu barrbarritatud
     ((/__TSITAAT))
__aastaarvud
 __kuud s\~onades, mitte arvudes 
  * mitte 
   ((__TSITAAT)) 
   6. II kuni 9. V 1919
   ((/__TSITAAT)) 
   vaid
   ((__TSITAAT)) 
   6. veebruarist kuni 9. maini 1919
   ((/__TSITAAT)) 
   __siinjuures kuu nimed mitte lyhendatud
    __n\"ait. mitte "veebr." 
__arvud
 __kymnendmurrud
  * pii = 3,14159...     
   mitte 3.14159...
   __ehkii 3.14159... on System International d'Unites-korrektne
__arvud
 __shifrites v\~oi s\~onades 
  * t\"apselt nagu s\"atestatud _Chicago Manual of Style_'is: 
   kus tegemist pole statistika ega m\~o\~otmisega ega 
   muu t\"apisteadusliku sisuga, siis 
   \"uks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, 
   \"uheksa, k\"umme, \"uksteist, . . . , 
   \"uheksak\"ummend \"uheksa, 100, 101, 102, . . .: 
   ((__TSITAAT))
    Ehitati kolm uut haiglat, kus raviti 503 last.
   ((/__TSITAAT))
   __{tkarmo} oli alul, {ktensuda}-ga seda probleemi arutades, 
    veidi teistsugusel, shifriteles\~obralikuma, seisukoha juures, 
    aga siis otsustas et _Chicago_ reeglid annavad 
    k\~oige ilusamaid lehekylgi 
__jutum\"argid
 __hyyum\"argiga, punktiga jne
  * kehtivad anglosakside, t\"apsemalt Suurbritannia (mitte
   USA) reeglid: 
   mitte
   ((__TSITAAT))
    ta \"utles, "Enne kui lehed langevad, on s\~oda l\~oppenud!".
    Selle peale guuguu oli zarrzarr.
   ((/__TSISTAAT))
   vaid (nii anglosaksid USAs, Suurbritannias) 
   ((__TSITAAT))
    ta \"utles, "Enne kui lehed langevad, on s\~oda l\~oppenud!" 
    Selle peale guuguu oli zarrzarr.
   ((/__TSITAAT)); 
   mitte (nagu USA-s)
   ((__TSITAAT))
   ta istus oma "kabinetis," s.o. k\~ortsis
   ((/__TSITAAT)) 
   vaid (nagu Suurbritannias)
   ((__TSITAAT)) 
   ta istus oma "kabinetis", s.o. k\~ortsis
   ((/__TSITAAT)) 
__koma
 (_comma)
 * k\~oik redigeerijad kannavad selle eest hoolt, 
  et laome "London, Pariis ja Tallinn", 
  mitte "London, Pariis, ja Tallinn"
__lyhendid
 __punkt
  __eelistame punkte, ehkki anglosaksid, ja ka kohati
   moodsad eestlased, kipuvad kirjutama lyhendeid ilma
   punktideta: 
   mitte
   ((__TSITAAT))
    Tema vend dr Juhan Julge (c 1939/II), 
    olles esinenud BBC-s prof Hugo Hamba \"araolekul, 
    j\~oi parajasti kohvi pr Salmi Seebikaga. 
   ((/__TSITAAT))
   vaid
   ((__TSITAAT))
    Tema vend dr. Juhan Julge (c. 1939/II), 
    olles esinenud BBC-s prof. Hugo Hamba \"araolekul, 
    j\~oi parajasti kohvi pr. Salmi Seebikaga. 
   ((/__TSITAAT))
__nimed
 __ajalehtedel, laevadel, tehastel, romaanidel
  * jutum\"arkides (mitte kursiivis, mitte paljalt): 
   ((__TSITAAT))
    Tehases "Gamborka Gulag" k\"ais "Pravda". 
    Ma tundsin igatsust selle lehe j\"arele aastaid hiljem, 
    kui minu ainsaks lugemismaterjaliks 
    "Leninskaya" pardal oli "T\~ode ja \~oigus". 
   ((/__TSITAAT))
__pealkirjad
 __v\"aiksed ja suured algt\"ahed
  * mitte 
   ((__TSITAAT)) 
   romaanis "T\~ode ja \~Oigus"
   ((/__TSITAAT)) 
   vaid
   ((__TSITAAT))
   romaanis "T\~ode ja \~oigus"
   ((/__TSITAAT)) 
   __nii K\~OIK pealkirjad, alapealkirjad, tabelipealkirjad,
    pildialkirjad 
__polytehnikum
 __upsilon, mitte iota 
  * mitte 
   ((__TSITAAT))
   politehnikumid, n\"aiteks Riia Politehnikum
   ((/__TSITAAT))
   vaid
   ((__TSITAAT))
   pol\"utehnikumid, n\"aiteks Riia Pol\"utehnikum
   ((/__TSITAAT)
__vahed
 __"vil! Aadu Aabits"
  * {tkarmo} kannab selle eest hollt, 
   et p\"arast tiitli esineb sihvakvahe
   (SGML "thinsp"), j\"algides PrenHall "Words into Type"
   3. v\"aljaannet lk 245
   (_{tkarmo} will ensure that
    thinspace (SGML "thinsp") is used
    to separate the title from the first name, 
    as per PrenHall "Words into Type" 3rd edn p. 245) 
 __"rahuleping, mida 1920.a. koostati":
  * {tkarmo} kannab selle eest hoolt, 
   et p\"arast esimest punkti esineb juuksvahe
   (SGML "hairsp"), peale teist punkti sihvakvahe 
   (SGML "thinsp"), j\"algides PrenHall "Words into Type"
   3. v\"aljaannet lk 245 
   (_{tkarmo} will ensure that 
    hairspace (SGML "hairsp") is used after the first point, 
    thinspace (SGML "thinsp")
    after the second point, 
    as per PrenHall "Words into Type" 3rd ed p. 245) 
 __"300 000": 
  * {tkarmo} kannab selle eest hoolt, et arvud 
   oleksid Systeme International d'Unites-korrektsed, 
   sihvakvahedega (SGML "thinsp") ja ilma komadeta 
   (_{tkarmo} will ensure that
    numerals are 
    SI-correct, with thinspace grouping (SGML "thinsp") 
    and without commas)  

TAGASI koduleheküljele